Wikiscan
ta.wikipedia.org
DateTotalArticleபயனர்விக்கிப்பீடியாபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புவலைவாசல்வரைவுTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
31,074
10,549
34 %
314
1.0 %
152
0.5 %
606
2.0 %
1
0.0 %
904
2.9 %
1,413
4.5 %
22
0.1 %
160
0.5 %
2022
25,899
7,531
29 %
385
1.5 %
153
0.6 %
66
0.3 %
3
0.0 %
579
2.2 %
1,450
5.6 %
7
0.0 %
204
0.8 %
2021
28,341
9,989
35 %
533
1.9 %
126
0.4 %
387
1.4 %
4
0.0 %
376
1.3 %
988
3.5 %
26
0.1 %
1
0.0 %
52
0.2 %
2020
31,929
7,469
23 %
611
1.9 %
113
0.4 %
155
0.5 %
3
0.0 %
706
2.2 %
1
0.0 %
1,610
5.0 %
82
0.3 %
2019
35,019
6,999
20 %
611
1.7 %
174
0.5 %
230
0.7 %
5
0.0 %
497
1.4 %
2
0.0 %
2,351
6.7 %
37
0.1 %
221
0.6 %
2018
30,601
4,985
16 %
658
2.2 %
148
0.5 %
72
0.2 %
1
0.0 %
302
1.0 %
1,555
5.1 %
215
0.7 %
2017
53,544
25,320
47 %
2,382
4.4 %
169
0.3 %
97
0.2 %
3
0.0 %
920
1.7 %
1
0.0 %
2,713
5.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
75
0.1 %
2016
26,126
7,361
28 %
660
2.5 %
277
1.1 %
198
0.8 %
5
0.0 %
687
2.6 %
1
0.0 %
1,975
7.6 %
58
0.2 %
88
0.3 %
2015
41,265
18,727
45 %
1,581
3.8 %
360
0.9 %
380
0.9 %
41
0.1 %
1,347
3.3 %
1
0.0 %
2,161
5.2 %
25
0.1 %
101
0.2 %
2014
21,395
6,940
32 %
747
3.5 %
337
1.6 %
1,197
5.6 %
4
0.0 %
1,008
4.7 %
1,823
8.5 %
240
1.1 %
140
0.7 %
2013
29,223
8,228
28 %
881
3.0 %
437
1.5 %
1,277
4.4 %
15
0.1 %
1,004
3.4 %
1
0.0 %
1,970
6.7 %
953
3.3 %
94
0.3 %
2012
19,307
7,365
38 %
600
3.1 %
301
1.6 %
1,161
6.0 %
27
0.1 %
978
5.1 %
1
0.0 %
1,484
7.7 %
110
0.6 %
1
0.0 %
2011
28,355
15,802
56 %
528
1.9 %
354
1.2 %
588
2.1 %
22
0.1 %
1,297
4.6 %
3,349
12 %
60
0.2 %
2010
14,311
6,020
42 %
437
3.1 %
240
1.7 %
411
2.9 %
8
0.1 %
1,301
9.1 %
4
0.0 %
1,557
11 %
115
0.8 %
2009
9,456
3,768
40 %
308
3.3 %
240
2.5 %
400
4.2 %
2
0.0 %
842
8.9 %
1
0.0 %
659
7.0 %
18
0.2 %
2008
9,361
4,077
44 %
300
3.2 %
141
1.5 %
332
3.5 %
51
0.5 %
865
9.2 %
3
0.0 %
1,197
13 %
36
0.4 %
2007
11,746
6,460
55 %
219
1.9 %
454
3.9 %
253
2.2 %
6
0.1 %
1,027
8.7 %
3
0.0 %
441
3.8 %
1
0.0 %
2006
8,245
3,923
48 %
187
2.3 %
140
1.7 %
375
4.5 %
23
0.3 %
452
5.5 %
2
0.0 %
767
9.3 %
19
0.2 %
2005
2,741
1,267
46 %
68
2.5 %
109
4.0 %
26
0.9 %
54
2.0 %
281
10 %
2
0.1 %
252
9.2 %
2004
631
384
61 %
17
2.7 %
7
1.1 %
1
0.2 %
191
30 %
18
2.9 %
2003
70
63
90 %
1
1.4 %
3
4.3 %
1
1.4 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்கிப்பீடியா பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுவலைவாசல் பேச்சுவரைவு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
3,162
10 %
13,648
44 %
30
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
24
0.1 %
82
0.3 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2022
1,118
4.3 %
14,308
55 %
23
0.1 %
2
0.0 %
17
0.1 %
44
0.2 %
4
0.0 %
5
0.0 %
2021
1,399
4.9 %
14,432
51 %
9
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
8
0.0 %
2020
3,183
10.0 %
17,949
56 %
10
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
16
0.1 %
13
0.0 %
1
0.0 %
2019
3,457
9.9 %
20,367
58 %
27
0.1 %
1
0.0 %
23
0.1 %
15
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
1,430
4.7 %
21,194
69 %
26
0.1 %
1
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
2017
2,473
4.6 %
19,274
36 %
36
0.1 %
4
0.0 %
4
0.0 %
28
0.1 %
40
0.1 %
1
0.0 %
2016
1,132
4.3 %
13,585
52 %
25
0.1 %
5
0.0 %
21
0.1 %
44
0.2 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2015
2,098
5.1 %
14,129
34 %
47
0.1 %
140
0.3 %
6
0.0 %
46
0.1 %
75
0.2 %
2014
1,155
5.4 %
7,669
36 %
39
0.2 %
2
0.0 %
1
0.0 %
44
0.2 %
2
0.0 %
40
0.2 %
6
0.0 %
1
0.0 %
2013
6,224
21 %
7,794
27 %
138
0.5 %
10
0.0 %
3
0.0 %
59
0.2 %
116
0.4 %
18
0.1 %
1
0.0 %
2012
2,002
10 %
5,025
26 %
63
0.3 %
49
0.3 %
4
0.0 %
61
0.3 %
72
0.4 %
3
0.0 %
2011
1,607
5.7 %
4,378
15 %
75
0.3 %
154
0.5 %
5
0.0 %
57
0.2 %
72
0.3 %
7
0.0 %
2010
982
6.9 %
3,079
22 %
56
0.4 %
9
0.1 %
26
0.2 %
57
0.4 %
9
0.1 %
2009
703
7.4 %
2,393
25 %
48
0.5 %
9
0.1 %
2
0.0 %
38
0.4 %
18
0.2 %
7
0.1 %
2008
896
9.6 %
1,330
14 %
31
0.3 %
9
0.1 %
2
0.0 %
29
0.3 %
61
0.7 %
1
0.0 %
2007
1,251
11 %
1,502
13 %
29
0.2 %
6
0.1 %
5
0.0 %
48
0.4 %
40
0.3 %
1
0.0 %
2006
903
11 %
1,241
15 %
48
0.6 %
4
0.0 %
4
0.0 %
42
0.5 %
112
1.4 %
3
0.0 %
2005
263
9.6 %
341
12 %
36
1.3 %
1
0.0 %
13
0.5 %
15
0.5 %
13
0.5 %
2004
4
0.6 %
7
1.1 %
2
0.3 %
2003
1
1.4 %
1
1.4 %