Wikiscan
ta.wikipedia.orgDateTotalArticleபயனர்விக்கிப்பீடியாபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புவலைவாசல்வரைவுTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
13,005 h
8,139 h
63 %
614 h
4.7 %
387 h
3.0 %
65 h
0.5 %
3 h 34
0.0 %
248 h
1.9 %
2 h 04
0.0 %
114 h
0.9 %
1 h 34
0.0 %
9 h 07
0.1 %
32 h
0.2 %
2022
13,902 h
9,227 h
66 %
498 h
3.6 %
248 h
1.8 %
12 h 15
0.1 %
1 h 55
0.0 %
244 h
1.8 %
14 m
0.0 %
145 h
1.0 %
2 h 37
0.0 %
31 m
0.0 %
37 h
0.3 %
2021
14,593 h
9,559 h
66 %
363 h
2.5 %
313 h
2.1 %
30 h
0.2 %
4 h 01
0.0 %
912 h
6.2 %
55 m
0.0 %
91 h
0.6 %
6 h 13
0.0 %
1 h 25
0.0 %
19 h 19
0.1 %
2020
12,290 h
6,519 h
53 %
242 h
2.0 %
320 h
2.6 %
30 h
0.2 %
4 h 07
0.0 %
997 h
8.1 %
15 m
0.0 %
152 h
1.2 %
1 h 03
0.0 %
41 h
0.3 %
2019
13,744 h
7,167 h
52 %
458 h
3.3 %
714 h
5.2 %
27 h
0.2 %
4 h 43
0.0 %
315 h
2.3 %
17 m
0.0 %
204 h
1.5 %
15 h 42
0.1 %
73 h
0.5 %
2018
11,878 h
5,617 h
47 %
466 h
3.9 %
1,055 h
8.9 %
8 h 48
0.1 %
7 h 03
0.1 %
190 h
1.6 %
2 m
0.0 %
98 h
0.8 %
1 h 01
0.0 %
87 h
0.7 %
2017
15,344 h
8,384 h
55 %
1,261 h
8.2 %
836 h
5.5 %
15 h 42
0.1 %
6 h 28
0.0 %
308 h
2.0 %
10 m
0.0 %
165 h
1.1 %
2 h 32
0.0 %
12 m
0.0 %
66 h
0.4 %
2016
10,636 h
5,728 h
54 %
834 h
7.8 %
308 h
2.9 %
22 h 16
0.2 %
9 h 54
0.1 %
338 h
3.2 %
26 m
0.0 %
148 h
1.4 %
10 h 26
0.1 %
59 h
0.6 %
2015
13,193 h
7,276 h
55 %
920 h
7.0 %
369 h
2.8 %
39 h
0.3 %
19 h 19
0.1 %
436 h
3.3 %
55 m
0.0 %
143 h
1.1 %
6 h 22
0.0 %
47 h
0.4 %
2014
11,808 h
7,259 h
61 %
561 h
4.8 %
380 h
3.2 %
88 h
0.8 %
9 h 10
0.1 %
460 h
3.9 %
10 m
0.0 %
121 h
1.0 %
56 h
0.5 %
105 h
0.9 %
2013
15,617 h
9,484 h
61 %
724 h
4.6 %
739 h
4.7 %
104 h
0.7 %
21 h
0.1 %
568 h
3.6 %
1 h 14
0.0 %
429 h
2.7 %
170 h
1.1 %
109 h
0.7 %
2012
20,690 h
14,354 h
69 %
639 h
3.1 %
676 h
3.3 %
89 h
0.4 %
17 h 29
0.1 %
1,052 h
5.1 %
34 m
0.0 %
1,166 h
5.6 %
17 h 52
0.1 %
1 h 14
0.0 %
2011
20,739 h
15,691 h
76 %
479 h
2.3 %
555 h
2.7 %
62 h
0.3 %
30 h
0.1 %
568 h
2.7 %
1 h 07
0.0 %
1,188 h
5.7 %
25 h
0.1 %
2010
14,685 h
11,350 h
77 %
157 h
1.1 %
422 h
2.9 %
33 h
0.2 %
5 h 31
0.0 %
400 h
2.7 %
2 h 48
0.0 %
546 h
3.7 %
57 h
0.4 %
2009
11,253 h
8,777 h
78 %
114 h
1.0 %
363 h
3.2 %
36 h
0.3 %
2 h 36
0.0 %
370 h
3.3 %
13 m
0.0 %
250 h
2.2 %
10 h 07
0.1 %
2008
8,890 h
6,910 h
78 %
95 h
1.1 %
257 h
2.9 %
35 h
0.4 %
9 h 26
0.1 %
370 h
4.2 %
1 h 10
0.0 %
247 h
2.8 %
5 h 15
0.1 %
2007
6,833 h
5,115 h
75 %
87 h
1.3 %
179 h
2.6 %
22 h 41
0.3 %
3 h 13
0.0 %
373 h
5.5 %
24 m
0.0 %
141 h
2.1 %
1 h 29
0.0 %
2006
3,968 h
2,506 h
63 %
89 h
2.2 %
165 h
4.2 %
24 h
0.6 %
5 h 28
0.1 %
265 h
6.7 %
18 m
0.0 %
74 h
1.9 %
13 h 16
0.3 %
2005
1,149 h
666 h
58 %
17 h 57
1.6 %
97 h
8.5 %
2 h 05
0.2 %
11 h 16
1.0 %
94 h
8.2 %
11 m
0.0 %
16 h 55
1.5 %
2004
152 h
127 h
83 %
2 h 52
1.9 %
3 h 43
2.4 %
15 m
0.2 %
7 h 58
5.2 %
7 h 26
4.9 %
2003
35 h
32 h
92 %
10 m
0.5 %
2 h 16
6.4 %
5 m
0.2 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்கிப்பீடியா பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுவலைவாசல் பேச்சுவரைவு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
212 h
1.6 %
1,377 h
11 %
49 h
0.4 %
5 m
0.0 %
11 m
0.0 %
5 h 41
0.0 %
13 m
0.0 %
11 h 11
0.1 %
11 m
0.0 %
35 m
0.0 %
40 m
0.0 %
2022
126 h
0.9 %
1,541 h
11 %
41 h
0.3 %
10 m
0.0 %
24 m
0.0 %
3 h 10
0.0 %
6 h 56
0.0 %
21 m
0.0 %
22 m
0.0 %
2021
114 h
0.8 %
1,525 h
10 %
16 h 11
0.1 %
5 m
0.0 %
20 m
0.0 %
2 h 32
0.0 %
1 h 16
0.0 %
11 m
0.0 %
2020
137 h
1.1 %
1,823 h
15 %
16 h 22
0.1 %
30 m
0.0 %
59 m
0.0 %
4 h 35
0.0 %
1 h 46
0.0 %
5 m
0.0 %
2019
255 h
1.9 %
2,118 h
15 %
57 h
0.4 %
5 m
0.0 %
46 m
0.0 %
6 h 05
0.0 %
4 h 15
0.0 %
0 m
0.0 %
2 m
0.0 %
2018
133 h
1.1 %
2,003 h
17 %
35 h
0.3 %
28 m
0.0 %
4 h 08
0.0 %
8 m
0.0 %
1 h 38
0.0 %
1 m
0.0 %
2017
226 h
1.5 %
1,916 h
12 %
68 h
0.4 %
1 h 07
0.0 %
23 m
0.0 %
6 h 59
0.0 %
26 h
0.2 %
5 m
0.0 %
2016
209 h
2.0 %
1,450 h
14 %
35 h
0.3 %
1 h 04
0.0 %
26 m
0.0 %
6 h 52
0.1 %
11 h 56
0.1 %
10 m
0.0 %
18 m
0.0 %
2015
304 h
2.3 %
1,447 h
11 %
69 h
0.5 %
1 h 10
0.0 %
3 h 10
0.0 %
11 h 42
0.1 %
20 h 13
0.2 %
25 m
0.0 %
2014
239 h
2.0 %
759 h
6.4 %
37 h
0.3 %
29 m
0.0 %
1 h 39
0.0 %
11 h 14
0.1 %
1 m
0.0 %
15 h 51
0.1 %
2 h 49
0.0 %
8 m
0.0 %
2013
404 h
2.6 %
1,044 h
6.7 %
178 h
1.1 %
38 m
0.0 %
4 h 42
0.0 %
18 h 09
0.1 %
23 h 09
0.1 %
10 h 21
0.1 %
47 m
0.0 %
2012
531 h
2.6 %
759 h
3.7 %
75 h
0.4 %
4 h 23
0.0 %
1 h 33
0.0 %
15 h 30
0.1 %
17 h 39
0.1 %
47 m
0.0 %
2011
365 h
1.8 %
601 h
2.9 %
54 h
0.3 %
5 h 59
0.0 %
2 h 33
0.0 %
13 h 14
0.1 %
13 h 05
0.1 %
4 h
0.0 %
2010
246 h
1.7 %
341 h
2.3 %
53 h
0.4 %
1 h 12
0.0 %
8 m
0.0 %
8 h 07
0.1 %
10 h 03
0.1 %
3 h 10
0.0 %
2009
244 h
2.2 %
205 h
1.8 %
40 h
0.4 %
1 h 38
0.0 %
29 m
0.0 %
4 h 01
0.0 %
3 h 35
0.0 %
1 h 40
0.0 %
2008
278 h
3.1 %
175 h
2.0 %
18 h 13
0.2 %
46 m
0.0 %
45 m
0.0 %
4 h 52
0.1 %
11 h 07
0.1 %
20 m
0.0 %
2007
302 h
4.4 %
279 h
4.1 %
30 h
0.4 %
29 m
0.0 %
38 m
0.0 %
14 h 41
0.2 %
13 h 11
0.2 %
1 h 43
0.0 %
2006
267 h
6.7 %
280 h
7.1 %
51 h
1.3 %
47 m
0.0 %
24 m
0.0 %
8 h 44
0.2 %
23 h 31
0.6 %
2 h 20
0.1 %
2005
80 h
7.0 %
77 h
6.8 %
24 h
2.1 %
3 m
0.0 %
1 h 16
0.1 %
2 h 32
0.2 %
3 h 21
0.3 %
2004
2 h 08
1.4 %
40 m
0.4 %
25 m
0.3 %
2003
5 m
0.2 %
10 m
0.5 %