Wikiscan
ta.wikipedia.orgDateTotalArticleபயனர்விக்கிப்பீடியாபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புவலைவாசல்வரைவுTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
43,434
26,205
60 %
115
0.3 %
2,399
5.5 %
23
0.1 %
4
0.0 %
87
0.2 %
4
0.0 %
472
1.1 %
32
0.1 %
11
0.0 %
40
0.1 %
2022
111,217
91,503
82 %
109
0.1 %
1,711
1.5 %
2
0.0 %
2
0.0 %
190
0.2 %
1,296
1.2 %
16
0.0 %
48
0.0 %
2021
110,068
74,748
68 %
47
0.0 %
2,982
2.7 %
3
0.0 %
1
0.0 %
15,233
14 %
430
0.4 %
4
0.0 %
52
0.0 %
2020
53,474
14,493
27 %
183
0.3 %
3,188
6.0 %
1
0.0 %
14,615
27 %
228
0.4 %
21
0.0 %
44
0.1 %
2019
67,210
38,894
58 %
339
0.5 %
5,879
8.7 %
1
0.0 %
390
0.6 %
499
0.7 %
11
0.0 %
71
0.1 %
2018
36,131
2,255
6.2 %
59
0.2 %
11,918
33 %
239
0.7 %
186
0.5 %
7
0.0 %
2017
90,947
62,294
68 %
150
0.2 %
6,926
7.6 %
1
0.0 %
379
0.4 %
1,442
1.6 %
19
0.0 %
1
0.0 %
2016
17,157
2,605
15 %
125
0.7 %
592
3.5 %
58
0.3 %
194
1.1 %
12
0.1 %
1
0.0 %
2015
41,500
15,510
37 %
200
0.5 %
1,321
3.2 %
344
0.8 %
1
0.0 %
9
0.0 %
151
0.4 %
2014
6,194
5,278
85 %
43
0.7 %
572
9.2 %
2
0.0 %
1
0.0 %
37
0.6 %
38
0.6 %
146
2.4 %
2013
89,612
71,488
80 %
166
0.2 %
2,243
2.5 %
13
0.0 %
3,525
3.9 %
9
0.0 %
7,191
8.0 %
30
0.0 %
2012
141,620
116,837
83 %
189
0.1 %
2,390
1.7 %
15
0.0 %
21
0.0 %
8,872
6.3 %
1
0.0 %
13,108
9.3 %
22
0.0 %
2011
105,547
89,299
85 %
316
0.3 %
720
0.7 %
9
0.0 %
975
0.9 %
3
0.0 %
13,946
13 %
16
0.0 %
2010
81,203
73,531
91 %
273
0.3 %
1,134
1.4 %
1
0.0 %
612
0.8 %
1
0.0 %
5,630
6.9 %
16
0.0 %
2009
70,491
66,927
95 %
301
0.4 %
171
0.2 %
15
0.0 %
428
0.6 %
2,599
3.7 %
8
0.0 %
2008
58,014
53,111
92 %
262
0.5 %
1,223
2.1 %
35
0.1 %
150
0.3 %
2
0.0 %
1,934
3.3 %
3
0.0 %
2007
44,095
41,330
94 %
895
2.0 %
68
0.2 %
85
0.2 %
1,195
2.7 %
2
0.0 %
2006
13,933
9,313
67 %
4,258
31 %
5
0.0 %
16
0.1 %
21
0.2 %
269
1.9 %
2005
1,623
1,445
89 %
5
0.3 %
158
9.7 %
1
0.1 %
7
0.4 %
2004
363
1
0.3 %
1
0.3 %
357
98 %
2
0.6 %
2003
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்கிப்பீடியா பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுவலைவாசல் பேச்சுவரைவு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
8
0.0 %
14,027
32 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2022
1,155
1.0 %
15,166
14 %
5
0.0 %
2
0.0 %
12
0.0 %
2021
9
0.0 %
16,556
15 %
3
0.0 %
2020
2,630
4.9 %
18,066
34 %
3
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2019
12
0.0 %
21,107
31 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2018
1
0.0 %
21,461
59 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2017
18
0.0 %
19,713
22 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2016
70
0.4 %
13,496
79 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2015
577
1.4 %
23,386
56 %
1
0.0 %
2014
1
0.0 %
70
1.1 %
2
0.0 %
4
0.1 %
2013
4,291
4.8 %
616
0.7 %
3
0.0 %
35
0.0 %
2
0.0 %
2012
159
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
2011
1
0.0 %
258
0.2 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2010
4
0.0 %
1
0.0 %
2009
41
0.1 %
1
0.0 %
2008
6
0.0 %
1,278
2.2 %
7
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2007
494
1.1 %
18
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
2006
22
0.2 %
17
0.1 %
11
0.1 %
1
0.0 %
2005
2
0.1 %
5
0.3 %
2004
2
0.6 %
2003