Wikiscan
ta.wikipedia.orgDateTotalArticleபயனர்விக்கிப்பீடியாபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புவலைவாசல்வரைவுTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
11,038
10,351
94 %
114
1.0 %
49
0.4 %
18
0.2 %
76
0.7 %
30
0.3 %
1
0.0 %
2
0.0 %
17
0.2 %
2022
14,388
13,493
94 %
240
1.7 %
65
0.5 %
41
0.3 %
140
1.0 %
61
0.4 %
2
0.0 %
34
0.2 %
2021
16,265
15,575
96 %
181
1.1 %
150
0.9 %
26
0.2 %
123
0.8 %
2
0.0 %
24
0.1 %
4
0.0 %
35
0.2 %
2020
15,967
14,108
88 %
152
1.0 %
87
0.5 %
80
0.5 %
1,302
8.2 %
49
0.3 %
1
0.0 %
90
0.6 %
2019
16,285
14,805
91 %
135
0.8 %
170
1.0 %
64
0.4 %
589
3.6 %
1
0.0 %
88
0.5 %
2
0.0 %
275
1.7 %
2018
9,598
8,074
84 %
122
1.3 %
188
2.0 %
34
0.4 %
5
0.1 %
633
6.6 %
26
0.3 %
1
0.0 %
400
4.2 %
2017
8,480
6,746
80 %
315
3.7 %
105
1.2 %
72
0.8 %
8
0.1 %
890
10 %
24
0.3 %
7
0.1 %
191
2.3 %
2016
6,755
5,429
80 %
106
1.6 %
73
1.1 %
31
0.5 %
7
0.1 %
660
9.8 %
19
0.3 %
5
0.1 %
186
2.8 %
2015
7,380
6,090
83 %
241
3.3 %
106
1.4 %
18
0.2 %
20
0.3 %
620
8.4 %
28
0.4 %
2
0.0 %
109
1.5 %
2014
7,706
6,516
85 %
167
2.2 %
138
1.8 %
18
0.2 %
23
0.3 %
513
6.7 %
42
0.5 %
5
0.1 %
102
1.3 %
2013
8,951
7,155
80 %
190
2.1 %
249
2.8 %
27
0.3 %
28
0.3 %
727
8.1 %
50
0.6 %
11
0.1 %
214
2.4 %
2012
7,285
5,774
79 %
98
1.3 %
183
2.5 %
41
0.6 %
5
0.1 %
798
11 %
48
0.7 %
2011
8,801
7,053
80 %
126
1.4 %
239
2.7 %
24
0.3 %
143
1.6 %
868
9.9 %
56
0.6 %
2010
9,144
7,055
77 %
82
0.9 %
344
3.8 %
30
0.3 %
14
0.2 %
1,211
13 %
61
0.7 %
16
0.2 %
2009
5,803
4,027
69 %
123
2.1 %
340
5.9 %
13
0.2 %
5
0.1 %
932
16 %
56
1.0 %
2008
4,728
3,284
69 %
49
1.0 %
131
2.8 %
11
0.2 %
20
0.4 %
998
21 %
32
0.7 %
2
0.0 %
2007
3,942
2,377
60 %
43
1.1 %
138
3.5 %
12
0.3 %
1,141
29 %
38
1.0 %
3
0.1 %
2006
3,621
2,042
56 %
46
1.3 %
110
3.0 %
1,064
29 %
44
1.2 %
3
0.1 %
2005
1,682
1,002
60 %
12
0.7 %
90
5.4 %
3
0.2 %
418
25 %
19
1.1 %
2004
276
215
78 %
14
5.1 %
2
0.7 %
30
11 %
2003
122
101
83 %
20
16 %
1
0.8 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்கிப்பீடியா பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுவலைவாசல் பேச்சுவரைவு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
273
2.5 %
80
0.7 %
20
0.2 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2022
168
1.2 %
129
0.9 %
8
0.1 %
3
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2021
85
0.5 %
48
0.3 %
11
0.1 %
1
0.0 %
2020
49
0.3 %
43
0.3 %
3
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2019
67
0.4 %
81
0.5 %
6
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
79
0.8 %
29
0.3 %
3
0.0 %
4
0.0 %
2017
69
0.8 %
42
0.5 %
8
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2016
48
0.7 %
177
2.6 %
12
0.2 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2015
78
1.1 %
63
0.9 %
4
0.1 %
1
0.0 %
2014
96
1.2 %
75
1.0 %
6
0.1 %
1
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2013
121
1.4 %
121
1.4 %
56
0.6 %
2
0.0 %
2012
205
2.8 %
114
1.6 %
9
0.1 %
4
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
4
0.1 %
2011
187
2.1 %
78
0.9 %
17
0.2 %
3
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
2010
216
2.4 %
64
0.7 %
24
0.3 %
5
0.1 %
7
0.1 %
15
0.2 %
2009
205
3.5 %
67
1.2 %
30
0.5 %
3
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2008
158
3.3 %
22
0.5 %
10
0.2 %
1
0.0 %
4
0.1 %
5
0.1 %
2007
123
3.1 %
45
1.1 %
9
0.2 %
2
0.1 %
2
0.1 %
9
0.2 %
2006
162
4.5 %
104
2.9 %
19
0.5 %
5
0.1 %
14
0.4 %
7
0.2 %
2005
74
4.4 %
43
2.6 %
17
1.0 %
2
0.1 %
1
0.1 %
2004
12
4.3 %
3
1.1 %
2003