Wikiscan
ta.wikipedia.orgDateTotalArticleபயனர்விக்கிப்பீடியாபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புவலைவாசல்வரைவுTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
148,100
113,333
77 %
10,708
7.2 %
4,637
3.1 %
1,383
0.9 %
46
0.0 %
4,431
3.0 %
30
0.0 %
3,107
2.1 %
20
0.0 %
115
0.1 %
550
0.4 %
2022
139,302
114,287
82 %
7,890
5.7 %
2,080
1.5 %
155
0.1 %
25
0.0 %
4,023
2.9 %
3
0.0 %
3,601
2.6 %
45
0.0 %
7
0.0 %
557
0.4 %
2021
140,122
120,175
86 %
5,422
3.9 %
1,807
1.3 %
801
0.6 %
84
0.1 %
3,273
2.3 %
9
0.0 %
2,287
1.6 %
88
0.1 %
14
0.0 %
202
0.1 %
2020
115,962
94,268
81 %
3,105
2.7 %
2,191
1.9 %
417
0.4 %
65
0.1 %
4,439
3.8 %
8
0.0 %
4,185
3.6 %
5
0.0 %
434
0.4 %
2019
144,632
107,954
75 %
7,288
5.0 %
4,700
3.2 %
419
0.3 %
74
0.1 %
5,581
3.9 %
4
0.0 %
5,635
3.9 %
241
0.2 %
996
0.7 %
2018
104,054
80,981
78 %
6,569
6.3 %
2,853
2.7 %
117
0.1 %
141
0.1 %
2,621
2.5 %
1
0.0 %
3,050
2.9 %
16
0.0 %
819
0.8 %
2017
167,436
123,492
74 %
16,980
10 %
5,668
3.4 %
164
0.1 %
109
0.1 %
4,085
2.4 %
2
0.0 %
4,196
2.5 %
25
0.0 %
3
0.0 %
685
0.4 %
2016
133,096
94,859
71 %
12,563
9.4 %
4,098
3.1 %
298
0.2 %
139
0.1 %
6,740
5.1 %
9
0.0 %
4,320
3.2 %
160
0.1 %
824
0.6 %
2015
158,445
113,746
72 %
12,811
8.1 %
4,322
2.7 %
545
0.3 %
281
0.2 %
6,216
3.9 %
11
0.0 %
4,054
2.6 %
93
0.1 %
553
0.3 %
2014
164,329
116,873
71 %
8,212
5.0 %
4,840
2.9 %
1,585
1.0 %
103
0.1 %
6,506
4.0 %
4
0.0 %
3,463
2.1 %
1,451
0.9 %
1,383
0.8 %
2013
187,700
121,136
65 %
10,387
5.5 %
9,838
5.2 %
1,842
1.0 %
303
0.2 %
6,631
3.5 %
11
0.0 %
4,148
2.2 %
3,702
2.0 %
1,305
0.7 %
2012
161,172
111,345
69 %
9,276
5.8 %
7,731
4.8 %
1,594
1.0 %
227
0.1 %
6,062
3.8 %
6
0.0 %
3,118
1.9 %
284
0.2 %
20
0.0 %
2011
180,758
133,701
74 %
6,634
3.7 %
7,705
4.3 %
1,028
0.6 %
383
0.2 %
7,646
4.2 %
15
0.0 %
5,966
3.3 %
389
0.2 %
2010
91,703
65,640
72 %
1,888
2.1 %
4,635
5.1 %
535
0.6 %
74
0.1 %
4,621
5.0 %
24
0.0 %
2,568
2.8 %
693
0.8 %
2009
59,876
38,273
64 %
1,475
2.5 %
5,152
8.6 %
608
1.0 %
36
0.1 %
4,530
7.6 %
2
0.0 %
1,324
2.2 %
210
0.4 %
2008
55,926
35,743
64 %
1,072
1.9 %
3,440
6.2 %
694
1.2 %
104
0.2 %
4,526
8.1 %
18
0.0 %
2,713
4.9 %
114
0.2 %
2007
55,128
36,059
65 %
946
1.7 %
2,786
5.1 %
396
0.7 %
50
0.1 %
4,622
8.4 %
4
0.0 %
920
1.7 %
19
0.0 %
2006
46,184
28,928
63 %
1,008
2.2 %
2,378
5.1 %
400
0.9 %
75
0.2 %
2,791
6.0 %
6
0.0 %
1,467
3.2 %
172
0.4 %
2005
12,461
7,237
58 %
217
1.7 %
1,160
9.3 %
26
0.2 %
132
1.1 %
960
7.7 %
4
0.0 %
367
2.9 %
2004
1,674
1,382
83 %
38
2.3 %
33
2.0 %
1
0.1 %
136
8.1 %
63
3.8 %
2003
327
309
94 %
2
0.6 %
14
4.3 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்கிப்பீடியா பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுவலைவாசல் பேச்சுவரைவு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
6,349
4.3 %
2,464
1.7 %
630
0.4 %
4
0.0 %
81
0.1 %
3
0.0 %
184
0.1 %
6
0.0 %
11
0.0 %
8
0.0 %
2022
2,793
2.0 %
3,166
2.3 %
508
0.4 %
5
0.0 %
45
0.0 %
96
0.1 %
5
0.0 %
11
0.0 %
2021
2,775
2.0 %
2,915
2.1 %
210
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
29
0.0 %
22
0.0 %
4
0.0 %
2020
3,369
2.9 %
3,166
2.7 %
200
0.2 %
9
0.0 %
10
0.0 %
65
0.1 %
25
0.0 %
1
0.0 %
2019
6,396
4.4 %
4,453
3.1 %
727
0.5 %
9
0.0 %
90
0.1 %
63
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
3,084
3.0 %
3,251
3.1 %
462
0.4 %
8
0.0 %
58
0.1 %
2
0.0 %
21
0.0 %
2017
4,884
2.9 %
5,730
3.4 %
945
0.6 %
15
0.0 %
5
0.0 %
99
0.1 %
348
0.2 %
1
0.0 %
2016
3,735
2.8 %
4,488
3.4 %
495
0.4 %
11
0.0 %
5
0.0 %
101
0.1 %
193
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2015
5,177
3.3 %
8,984
5.7 %
903
0.6 %
143
0.1 %
42
0.0 %
151
0.1 %
302
0.2 %
5
0.0 %
2014
4,101
2.5 %
14,701
8.9 %
499
0.3 %
5
0.0 %
18
0.0 %
181
0.1 %
2
0.0 %
206
0.1 %
47
0.0 %
1
0.0 %
2013
7,275
3.9 %
18,098
9.6 %
2,155
1.1 %
12
0.0 %
56
0.0 %
243
0.1 %
313
0.2 %
153
0.1 %
7
0.0 %
2012
8,261
5.1 %
11,693
7.3 %
958
0.6 %
69
0.0 %
17
0.0 %
217
0.1 %
251
0.2 %
7
0.0 %
2011
5,954
3.3 %
9,886
5.5 %
788
0.4 %
175
0.1 %
35
0.0 %
190
0.1 %
191
0.1 %
39
0.0 %
2010
3,730
4.1 %
6,299
6.9 %
697
0.8 %
10
0.0 %
4
0.0 %
87
0.1 %
131
0.1 %
51
0.1 %
2009
3,409
5.7 %
4,107
6.9 %
555
0.9 %
16
0.0 %
7
0.0 %
81
0.1 %
49
0.1 %
27
0.0 %
2008
4,118
7.4 %
2,804
5.0 %
271
0.5 %
14
0.0 %
7
0.0 %
89
0.2 %
173
0.3 %
7
0.0 %
2007
4,360
7.9 %
4,057
7.4 %
395
0.7 %
7
0.0 %
13
0.0 %
215
0.4 %
194
0.4 %
24
0.0 %
2006
3,746
8.1 %
3,954
8.6 %
719
1.6 %
10
0.0 %
5
0.0 %
122
0.3 %
329
0.7 %
27
0.1 %
2005
981
7.9 %
998
8.0 %
274
2.2 %
2
0.0 %
20
0.2 %
32
0.3 %
42
0.3 %
2004
11
0.7 %
6
0.4 %
2
0.1 %
2003
1
0.3 %
1
0.3 %