Wikiscan
ta.wikipedia.orgDateTotalArticleபயனர்விக்கிப்பீடியாபடிமம்மீடியாவிக்கிவார்ப்புருஉதவிபகுப்புவலைவாசல்வரைவுTimedTextModuleGadgetGadget definition
2023
202,573
149,890
74 %
10,937
5.4 %
7,085
3.5 %
1,424
0.7 %
50
0.0 %
4,594
2.3 %
34
0.0 %
3,609
1.8 %
53
0.0 %
128
0.1 %
607
0.3 %
2022
264,907
219,283
83 %
8,239
3.1 %
3,856
1.5 %
198
0.1 %
27
0.0 %
4,353
1.6 %
3
0.0 %
4,958
1.9 %
61
0.0 %
9
0.0 %
639
0.2 %
2021
266,455
210,498
79 %
5,650
2.1 %
4,939
1.9 %
830
0.3 %
85
0.0 %
18,629
7.0 %
11
0.0 %
2,741
1.0 %
96
0.0 %
14
0.0 %
289
0.1 %
2020
185,403
122,869
66 %
3,440
1.9 %
5,466
2.9 %
498
0.3 %
65
0.0 %
20,356
11 %
8
0.0 %
4,462
2.4 %
27
0.0 %
568
0.3 %
2019
228,127
161,653
71 %
7,762
3.4 %
10,749
4.7 %
484
0.2 %
74
0.0 %
6,560
2.9 %
5
0.0 %
6,222
2.7 %
254
0.1 %
1,342
0.6 %
2018
149,783
91,310
61 %
6,750
4.5 %
14,959
10.0 %
151
0.1 %
146
0.1 %
3,493
2.3 %
1
0.0 %
3,262
2.2 %
24
0.0 %
1,219
0.8 %
2017
266,863
192,532
72 %
17,445
6.5 %
12,699
4.8 %
237
0.1 %
117
0.0 %
5,354
2.0 %
2
0.0 %
5,662
2.1 %
51
0.0 %
3
0.0 %
877
0.3 %
2016
157,008
102,893
66 %
12,794
8.1 %
4,763
3.0 %
329
0.2 %
146
0.1 %
7,458
4.8 %
9
0.0 %
4,533
2.9 %
177
0.1 %
1,011
0.6 %
2015
207,325
135,346
65 %
13,252
6.4 %
5,749
2.8 %
563
0.3 %
301
0.1 %
7,180
3.5 %
12
0.0 %
4,091
2.0 %
246
0.1 %
662
0.3 %
2014
178,229
128,667
72 %
8,422
4.7 %
5,550
3.1 %
1,605
0.9 %
127
0.1 %
7,056
4.0 %
4
0.0 %
3,543
2.0 %
1,602
0.9 %
1,485
0.8 %
2013
286,263
199,779
70 %
10,743
3.8 %
12,330
4.3 %
1,882
0.7 %
331
0.1 %
10,883
3.8 %
20
0.0 %
11,389
4.0 %
3,743
1.3 %
1,519
0.5 %
2012
310,077
233,956
75 %
9,563
3.1 %
10,304
3.3 %
1,650
0.5 %
253
0.1 %
15,732
5.1 %
7
0.0 %
16,274
5.2 %
306
0.1 %
20
0.0 %
2011
295,106
230,053
78 %
7,076
2.4 %
8,664
2.9 %
1,061
0.4 %
526
0.2 %
9,489
3.2 %
18
0.0 %
19,968
6.8 %
405
0.1 %
2010
182,050
146,226
80 %
2,243
1.2 %
6,113
3.4 %
566
0.3 %
88
0.0 %
6,444
3.5 %
25
0.0 %
8,259
4.5 %
725
0.4 %
2009
136,170
109,227
80 %
1,899
1.4 %
5,663
4.2 %
636
0.5 %
41
0.0 %
5,890
4.3 %
2
0.0 %
3,979
2.9 %
218
0.2 %
2008
118,668
92,138
78 %
1,383
1.2 %
4,794
4.0 %
740
0.6 %
124
0.1 %
5,674
4.8 %
20
0.0 %
4,679
3.9 %
119
0.1 %
2007
103,165
79,766
77 %
1,884
1.8 %
2,992
2.9 %
408
0.4 %
50
0.0 %
5,848
5.7 %
4
0.0 %
2,153
2.1 %
24
0.0 %
2006
63,738
40,283
63 %
5,312
8.3 %
2,493
3.9 %
400
0.6 %
91
0.1 %
3,876
6.1 %
6
0.0 %
1,780
2.8 %
175
0.3 %
2005
15,766
9,684
61 %
234
1.5 %
1,250
7.9 %
29
0.2 %
290
1.8 %
1,379
8.7 %
4
0.0 %
393
2.5 %
2004
2,313
1,598
69 %
39
1.7 %
47
2.0 %
3
0.1 %
493
21 %
95
4.1 %
2003
449
410
91 %
2
0.4 %
34
7.6 %
1
0.2 %
Dateபேச்சுபயனர் பேச்சுவிக்கிப்பீடியா பேச்சுபடிமப் பேச்சுமீடியாவிக்கி பேச்சுவார்ப்புரு பேச்சுஉதவி பேச்சுபகுப்பு பேச்சுவலைவாசல் பேச்சுவரைவு பேச்சுTimedText talkModule talkGadget talkGadget definition talk
2023
6,630
3.3 %
16,571
8.2 %
655
0.3 %
1
0.0 %
4
0.0 %
83
0.0 %
4
0.0 %
188
0.1 %
7
0.0 %
11
0.0 %
8
0.0 %
2022
4,116
1.6 %
18,461
7.0 %
521
0.2 %
3
0.0 %
5
0.0 %
49
0.0 %
109
0.0 %
6
0.0 %
11
0.0 %
2021
2,869
1.1 %
19,519
7.3 %
224
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
30
0.0 %
22
0.0 %
4
0.0 %
2020
6,048
3.3 %
21,275
11 %
206
0.1 %
9
0.0 %
11
0.0 %
67
0.0 %
26
0.0 %
2
0.0 %
2019
6,475
2.8 %
25,641
11 %
737
0.3 %
1
0.0 %
9
0.0 %
91
0.0 %
66
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
3,164
2.1 %
24,741
17 %
466
0.3 %
8
0.0 %
60
0.0 %
2
0.0 %
26
0.0 %
1
0.0 %
2017
4,971
1.9 %
25,485
9.5 %
953
0.4 %
16
0.0 %
7
0.0 %
100
0.0 %
351
0.1 %
1
0.0 %
2016
3,853
2.5 %
18,161
12 %
508
0.3 %
11
0.0 %
5
0.0 %
102
0.1 %
196
0.1 %
4
0.0 %
4
0.0 %
2015
5,832
2.8 %
32,433
16 %
907
0.4 %
143
0.1 %
43
0.0 %
152
0.1 %
302
0.1 %
5
0.0 %
2014
4,198
2.4 %
14,846
8.3 %
507
0.3 %
5
0.0 %
18
0.0 %
182
0.1 %
2
0.0 %
213
0.1 %
47
0.0 %
2
0.0 %
2013
11,687
4.1 %
18,835
6.6 %
2,214
0.8 %
12
0.0 %
56
0.0 %
278
0.1 %
313
0.1 %
157
0.1 %
7
0.0 %
2012
8,466
2.7 %
11,966
3.9 %
967
0.3 %
73
0.0 %
19
0.0 %
218
0.1 %
256
0.1 %
11
0.0 %
2011
6,142
2.1 %
10,222
3.5 %
806
0.3 %
178
0.1 %
35
0.0 %
194
0.1 %
193
0.1 %
43
0.0 %
2010
3,946
2.2 %
6,367
3.5 %
722
0.4 %
15
0.0 %
4
0.0 %
94
0.1 %
146
0.1 %
51
0.0 %
2009
3,614
2.7 %
4,215
3.1 %
585
0.4 %
19
0.0 %
7
0.0 %
82
0.1 %
50
0.0 %
28
0.0 %
2008
4,282
3.6 %
4,104
3.5 %
288
0.2 %
15
0.0 %
8
0.0 %
93
0.1 %
179
0.2 %
8
0.0 %
2007
4,977
4.8 %
4,120
4.0 %
410
0.4 %
9
0.0 %
13
0.0 %
219
0.2 %
203
0.2 %
24
0.0 %
2006
3,930
6.2 %
4,075
6.4 %
749
1.2 %
10
0.0 %
5
0.0 %
128
0.2 %
343
0.5 %
34
0.1 %
2005
1,057
6.7 %
1,046
6.6 %
291
1.8 %
2
0.0 %
20
0.1 %
34
0.2 %
43
0.3 %
2004
23
1.0 %
8
0.3 %
5
0.2 %
2003
1
0.2 %
1
0.2 %